Dve % pre OZ VRCHVODA

Darujte 2 percentá
Domov arrow Aktuality arrow Ochrana životného prostredia arrow EIA: Príbeh obnovenia lomu Košariská
EIA: Príbeh obnovenia lomu Košariská

Kameňolom Košariská sa nachádza približne kilometer východným smerom od Cigľa na úpätí kopca Tlstý diel. V roku 2008 obec vydala územné rozhodnutie. Plánované obnovenie lomu po desaťročiach rozdelilo a rozhádalo dedinu, protestnú petíciu podpísalo niekoľko stoviek Cigeľčanov. Koná sa verejné zhromaždenie, na ktorom predstavitelia obnovovaného lomu informujú o svojich zámeroch, diskutujú s obyvateľmi a poslancami. Plánované parametre lomu si navrhovateľ stanovil tak (podprahové hodnoty ťažby a rozlohy územia), že aj napriek tlaku verejnosti nemusel robiť detailné posudzovanie vplyvov plánovanej obnovenej ťažby na životné prostredie podľa medzinárodných noriem EIA. Vzniká občianske združenie Vrchvoda, ktorého poslaním je ochrana a rozvoj jedinečných hodnôt krajiny, prírody, kultúry a komunity obce, podpora kvality života Cigeľčanov.

V lete 2009 tu bola odlesnená plocha niekoľko hektárov lesa a začalo sa ťažiť. Povolenia od štátnych a miestnych úradov získala spoločnosť Kruh, spol. s r.o z Bratislavy (neskôr zmenili sídlo na adresu: Obecný úrad 192, Cigeľ). Surovina sa v lome ťaží banským spôsobom, drví sa a inak spracúva, kameň sa prepravuje nákladnými autami cez obec. Približne v tom istom období sa zintenzívňuje aj činnosť kameňolomu Vtáčnik, ktorý je na hranici chotárov Cigľa a Lehoty pod Vtáčnikom a prepravuje surovinu takisto cez našu obec. Kameňolomy už poriadne v obci vidno, počuť a cítiť. Koncom roka 2009 Kruh žiada zvýšiť ťažbu na 300 000 ton ročne s tým, že vybuduje cestu mimo dediny.

Na viacerých obecných zastupiteľstvách sa rokovalo aj o tom, obyvatelia podávajú vlastné stanoviská o vplyvoch lomu na životné prostredie a kvalitu života. Stanoviská úradov životného prostredia sú v stručnosti takéto: "Stanovisko k zámeru "Lom Košariská Cigeľ". Navrhovateľ KRUH, s.r.o., Obecný úrad 192, 971 01 Cigeľ zastúpený spoločnosťou Enviconsult, spol. s.r.o., Závodská cesta 4, 011 52 Žilina. Za úsek ochrany ovzdušia bez podstatných pripomienok, za úsek odpadového hospodárstva bez závažných pripomienok. Úsek štátnej vodnej správy k predloženému zámeru nemá pripomienky za predpokladu, že bude zabezpečená ochrana povrchových a podzemných vôd. Odbor ochrany prírody a krajiny - zaujal stanovisko - v prípade povolenia predloženého zámeru je potrebné dôsledne dodržiavať opatrenia na zmiernenie negatívnych dopado, zmierňujúce opatrenia." Agentúra životného prostredia vyjadruje nasledovné pripomienky: "Intenzita dopravy sa odvíja od predpokladanej ťažby 300 000 t. Povolenie je ale vydané len na ťažbu 95 000 ton ročne. V ďalších krokoch procesu je potrebné spresniť množstvo vyťaženej suroviny. V pripomienkovom konaní odporúčame dôkladne informovať verejnosť o úmysle znovu začať ťažbu v lome Košariská. Počas prípadnej ťažby bude prechádzať každých pár minút po lesnej ceste okolo chatovej osady nákladné auto. Majitelia nemusia byť z Cígla a o zámere sa nemusia dozvedieť. Odporúčame uviesť informáciu o navrhovanej činnosti a dátumu konania verejného prerokovania v miestnej tlači, prípadne zvoliť inú vhodnú formu informovania činnosťou dotknutých občanov".

 Ministerstvo po zvážení všetkých pripomienok v januári 2010 určuje rozsah hodnotenia podľa normy EIA a neustupuje od požiadavky vypracovať správu o hodnotení vplyvov. Obec a Kruh, s oneskorením, informujú obyvateľov o tomto dôležitom rozhodnutí. Ministerstvo životného prostredia sa ruší. Nová vláda ministerstvo od novembra 2010 opäť obnovuje.

Na konci roka 2010 sa Kruh ocitá v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne, dokončenie a používanie vlastných dopravných trás, mimo obce Cigeľ, je zdá sa v nedohľadne, posudzovanie vplyvov rozšírenia lomu a stavby prístupovej cesty na životné prostredie ostáva v stave Oznámenie/Zámer... Ďalšie kroky EIA - správa o hodnotení, pripomienkovanie a verejné prerokovanie, odborný posudok a záverečné stanovisko sú budúcnosťou. Čo prinesie nový rok 2011?

Z negatívnych vplyvov na ľudí a životné prostredie vyberám:

 • vznik hluku, prachu a odpadov z odstrelov, drvičiek, nakladania a prepravy
 • znečisťovanie ovzdušia výfukmi z dieselagregátov, strojov a nákladných áut
 • odlesnenie a nezvratné narušenie scenérie krajiny vyťažením časti  kopca Tlstý diel
 • otrasy z odstrelov a ťažkej dopravy v poddolovanej oblasti a blízko obce
 • zvýšené riziko požiaru pri súčasnom nedostatku vody
 • obmedzenie a ohrozovanie turistov, ale aj zveriny, vtáctva
 • stresovanie obyvateľov rôznosťou názorov, aj vplyvmi lomu na zdravie a kvalitu života
 • zníženie trhovej hodnoty pozemkov, budov pre bývanie a rekreáciu.

 Medzi pozitíva lomu sa zvyčajne uvádzajú:

 • dopyt po surovine a podpora miestneho podnikania
 • vznik a udržanie pracovných príležitostí
 • dostupnosť stavebného materiálu pre obec a obyvateľov obce
 • financie za využívanie územia a ciest, za znečisťovanie ovzdušia, za vyťažený materiál a iné.

Názory odborníkov, podnikateľov, úradov i samotných obyvateľov dotknutého územia na znesiteľnosť dopadov kameňolomu, na vyváženosť negatív a pozitív, sú rôzne a často protichodné. Každý väčší (prekračujúci určený limit) zásah do životného prostredia preto podlieha tzv. EIA – posudzovaniu vplyvov navrhovaných činností na životné prostredie pred ich povolením. Povinnosť vyjadrovať stanoviská má každý zúčastnený a dotknutý subjekt, okrem verejnosti. Preto sa môže stať, že pre tento nedostatočný prejav vôle verejnosti, pre slabú informovanosť, kvôli určitej autocenzúre (cenzúre) názorov obyvateľov, sa práve na záujem verejnosti pri rozhodovaní prihliadne najmenej. Nejde iba o porovnanie výhod a nevýhod navrhovanej činnosti, opísanie a vyhodnotenie jej možných vplyvov, ale športovo povedané, „hrá sa“ aj o určenie rozsahu činnosti, formuláciu a kontrolu dodržiavania opatrení na zmiernenie znečisťovania alebo zabránenie poškodenia životného prostredia.

V roku 2008, kedy úrady schválili žiadosť spoločnosti Kruh - ťažiť do 100 tisíc ton kameňa ročne v lome Košariská v Cigli, posudzovanie podľa EIA nebolo. Petícia bola bezvýsledná. Preto mohli občania, vrátane členov nášho občianskeho združenia uplatňovať svoje názory, nároky a pripomienky iba medializáciou prípadu a písomnými sťažnosťami, žiadosťami a výzvami ministerstvám, úradom, obmudsmanovi, prezidentovi, poslancom parlamentu atď. Podľa dnešných vyjadrení p. Milana Sloviaka, konateľa spoločnosti Kruh, najmä kvôli týmto aktivitám obyvateľov obce, na odporúčanie obvodného úradu životného prostredia, zmenili dopravnú trasu (tak aby nákladné autá nešli cez dedinu), rozpracovali podklady na posudzovanie podľa EIA.

V novembri 2009 obec Cigeľ na úradnej tabuli informovala verejnosť o doručení zámeru Lom Košariská Cigeľ. Obsahom bolo rozšírenie ťažby v lome na 300 tisíc ton ročne, doprava je riešená lesnými cestami z lomu Košariská okolo chatovej osady Kamenisté, cez urbárske lesy na okraj Prievidze pri bani. Zámer spracovala firma Enviconsult, je vypracovaný v jednom variante, odporúča sa v ňom aplikovať skrátené konanie a ustúpiť od správy o hodnotení s argumentom, že ide o pokračovanie povolenej činnosti s vyriešenými stretmi záujmov a nepredpokladá sa že by boli počas povinného hodnotenia zistené nové skutočnosti.

Niektorí obyvatelia – aj členovia nášho občianskeho združenia – využili právo v dvadsaťjedendňovej lehote podať písomnou formou obci Cigeľ stanovisko k navrhovanej činnosti. Zdôrazňujú podľa nich nedostatočné zhodnotenie a kompenzovanie negatív, ktoré by museli ako obyvatelia dotknutej obce znášať - predovšetkým hluk, prach, odstrely, narušenie krajiny, riziká... Nesúhlasia s intenzitou rôznych vplyvov, najmä s objemom 300 tisíc ton ročne, čo by si vyžiadalo priemerne denne 150 jázd nákladnými autami v našom katastri. Druhého decembra 2009 na neverejnom zasadnutí svojim uznesením č. 20/2009 obecné zastupiteľstvo v Cigli berie na vedomie zámer, podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie lom Košariská.

Vo štvrtok 10.decembra 2009 dopoludnia sa v kancelárii starostu obce Cigeľ, Štefana Mjartana koná stretnutie predkladateľov zámeru rozšírenia lomu (Milan Sloviak – Kruh a Ivan Pirman – Enviconsult) s obyvateľmi obce – väčšina poslancov obecného zastupiteľstva a dvaja autori písomných stanovísk k zámeru lomu - Ľubica Krausková, Ivan Kadlečík. Neskôr prišiel aj vedúci prevádzky, lomu. Obidve strany sa vzájomne informovali o svojich pohľadoch na danú problematiku, motívoch a podrobnostiach vlastných stanovísk, v pokojnej atmosfére. P. Sloviak sa upokojujúco vyslovil, že ťažba 300 tisíc ton ročne ani nie je technicky možná, že nebude, prejavil ochotu podporovať obec materiálom i finančne, obyvateľom obce dá kameň pre vlastnú potrebu zadarmo, podporí aj Vrchvodu, vybudujú si sídlo v Cigli, chce dobre vychádzať s občanmi, chce aby sa mu podnikanie darilo. P. Pirman hovoril, že je mimoriadne spokojný s vypracovaným zámerom, najmä kvôli riešeniu dopravnej trasy, považuje predchádzajúce protesty proti doprave obcou za oprávnené, obhajoval skrátený postup EIA, neveľmi pripúšťal námietky z písomných stanovísk obyvateľov. P. Krausková prezentovala svoje výhrady k rozšíreniu ťažby, p. Kadlečík priblížil niektoré body zo svojho písomného stanoviska, ktoré bolo doručené aj na ministerstvo, obvodný a krajský úrad životného prostredia, zaujímal sa o termín verejného prerokovania zámeru (vraj v januári alebo v apríli). Poslanci zastupiteľstva si pozorne vypočuli všetky názory, informácie a pohľady na dopad činnosti na ľudí. P. starosta informoval o pozvánke na ministerstvo životného prostredia 21. decembra 2009, kedy sa rozhodne o rozsahu hodnotenia a ďalšom postupe hodnotenia EIA.

Posledná úprava ( 14. 02. 2011 )
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >

Prvá písomná zmienka!

Strom roka 2016

Počasie v Cigli

© 2024 Občianske združenie Vrchvoda, Cigeľ
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.