Dve % pre OZ VRCHVODA

Darujte 2 percentá

Časopis VRCHVODA 2017

   

Prístupy

Cigeľ: príroda a kultúra

Kto je online

Prihlásenie


Zabudli ste heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho!

Meniny

Dnes má meniny
Fedor
Zajtra má meniny
Dana a Danica

Výber šablóny

Ankety

Domov
Občianske združenie VRCHVODA
500. výročie reformácie

Reformácia doktora Martina Luthera začala v roku 1517 a o pár rokov prišla na hornú Nitru s Turzovcami zo Spiša. Alexej Turzo z Betlanoviec získal bojnický hrad v roku 1527 a Ján V. Turzo začal zavádzať a podporovať protestantizmus od roku 1550, kedy prišiel do Bojníc farár Capislanus. Martin Novák zo Spiša bol ordinovaný za farára v Koši  v roku 1552. Vo farárskej službe v Koši ho nasledoval Albert Šorman a jeho syn Ondrej. V Lutherovom Wittenbergu boli ordinovaní aj ďalší synovia hornonitrianskych rodín: Prievidžania  - bratia Tomáš, Pavol a Ján Vrankovci, bratia Martin a Andrej Šupkovci, Samuel Paulíny, Michal Petri, Albert Hušel, Michal Kevický a ďalší. Z okolitých dedín to boli napríklad Imrich Peluch z Brusna, Michal Lazanský a bratia Slonickí z Bojníc, bratia Sartoriusovci z Chrenovca, Tomáš Fabian z Ráztočna, Michal a Juraj Veličovci z Nedožier, Matúš Novák zo Sebedražia... 

Všetci menovaní boli súčasníkmi nášho slávneho evanjelického renesančného jazykovedca, matematika, učiteľa, Vavrinca Benediktiho z Nedožier - Laurentio Benedictus Nudozerenus (1555 – 1615).  Tak ako on si uvádzali po latinsky svoje rodisko za menom: Prividiensis, Brusnensis, Chrenovinus, Bajmocensis, Coschensis, Sebedrajen, Rastoczinensis, Oslanensis, Nudozerinus... Možno bol, ale nedochovali sa nám zmienky o žiadnom učencovi s prívlastkom Ciglensis... Nudozerenus bol však priezviskom Beňadik - ktovie či nemal korene v Cigli, kde po celé stáročia, aj dnes žijú Beňadikovci?

Ako uvádza vtedajší nemecký a luteránsky farár z Koša Novák, v auguste roku 1660 bol potupne vyhnaný z Koša a jeho kostol i farnosť boli prinavrátené do katolíckej cirkve. Podobne podľa neho prešli postupne skoro všetky hornonitrianske farnosti i filiálky Prievidze - aj Sebedražie a Cigeľ do náručia všeobecnej cirkvi. Tak sa naplnilo krédo - čie územie, toho vierovyznanie (cuius regio eius religio) a po viac ako storočnom poreformačnom evanjelickom období od cca 1530 do augusta 1660 boli opäť všetci Cigeľčania, patriaci pod bojnické hradné panstvo grófky Khuen Belassi Pálfyovej opäť katolíkmi. Ale na druhej strane, vďaka katolíckym Pálfiovcovm bol potom o sto rokov neskôr, v roku 1762 v Cigli postavený kamenný katolícky kostol, isto na mieste dovtedajšieho evanjelického, dreveného zo 17. storočia...

 
Zájazd Cigeľ - Poľsko - Oravská priehrada - Cigeľ
Oznamujeme všetkým prihláseným, že sa na zájazd a stretnutie s vami tešíme, všetko je v poriadku - autobus s  vyše 55 miestami je objednaný, väčšina už zaplatilla, termín zájazdu sa blíži... Odchádzame o štvrtej ráno, stojíme na hornej aj na dolnej autobusovej zastávke v Cigli, potom v Sebedraží, v Prievidzi na stanici atď
 
Valné zhromaždenie OZ, 29. augusta 2017

Valné zhromaždenie Vrchvody 29.8.2017

Tak a máme to za sebou. Ako už tradične, aj teraz sme sa na výročie SNP, t.j. 29.8. stretli pri altánku. A žiaľ, opäť sme konštatovali výtržnícke konanie vandalov. Preto sa táto téma niesla aj celým valným zhromaždením.

Ale začnem pekne po poriadku. Ráno sa prví dobrovoľníci zišli na mieste, aby pripravili oheň a najmä, aby začali variť guláš. Veď bez guláša by to nebolo ono. Ani nemusím písať, kto to bol, stačí si prečítať ktorúkoľvek správu z minulosti. Osvedčené personálne obsadenie nie je dôvod meniť J. Krátko pred druhou hodinou sme sa začali zbierať my ostatní. Keďže dobré zvyky treba zachovávať, aj teraz gazdinky priniesli niečo sladké na zahryznutie a gazdovia niečo na zapitie Veď nielen chlebom je človek živý. Po podpise prezenčky za seba aj za zastupovaných a po obdržaní pekného darčeka v podobe zeleného trička s logom Vrchvody sa naša Malá oáza pre hornú Nitru pekne zazelenala.

Potom to začalo. Janko všetkých privítal a Evka prečítala správu o činnosti za uplynulý rok. A bolo čo čítať. Počas roka sa toho ani nezdá byť tak veľa, ako keď sa to všetko zhrnie do jednej správy. Boli to rôzne akcie – od kultúry, cez šport až po brigádnickú činnosť. A netýkali sa iba členov Vrchvody. Prichádzali na ne deti aj dospelí z celej dediny aj blízkeho okolia. Veľmi vydarená akcia bola šarkaniáda, kedy nám prialo aj počasie a zišlo sa veľa záujemcov, podobne aj výlety na Moravu alebo do divadla sa stretli s veľkým záujmom. Ľubka predniesla správu o hospodárení. Opäť môžeme konštatovať, že hospodárime lepšie ako štátny rozpočet, t.j. s prebytkom. Aj keď príspevky z našich daní boli nižšie ako vlani. O to väčšia vďaka patrí každému, kto sa rozhodne prispieť nášmu združeniu. Potom nasledovala správa revíznej komisie, ktorú som predložila ja. Až na pár drobností nebolo čo vytknúť, ale jedna téma na riešenie predsa len vznikla.  Týkala sa spontánnych akcií, ktoré sa do rozpočtu zahrnuli dodatočne, bez písomného schválenia Radou VZ. Preto dozorná rada navrhla prijať zásady hospodárenia, ktoré by riešili takéto prípady a najmä odporučila zverejniť pozvánku na akcie na našej stránke OZ. Evka o návrhu hneď dala aj hlasovať, aby sa na to nezabudlo. Na záver Dadka prečítala návrh činnosti na budúci rok. Všetky osvedčené akcie sa automaticky zaradili aj do plánu na nový rok, pre niektoré sa iba zmenil termín (napr. brigáda sa z júna presunula do apríla, aby nebola veľká burina J, čo však Julko zasa pripomienkoval, že vtedy ešte bude blato L,...). Taktiež sa do plánu okamžite doplnila aj úloha osadenia informačnej tabule k našej lipe. (A kým som sa dostala k napísaniu tejto správy, tabuľka je už na svojom mieste. Toto som uviedla len pre zdokumentovanie našej reakčnej schopnosti J). Potom začala diskusia, aj keď treba povedať, že sa diskutovalo aj priebežne. Veľkou témou bol vandalizmus určitých „spoluobčanov“, ktorí využívajú priestor okolo altánku a nesprávajú sa tak, ako by sa mali. Neustále treba po nich upratovať, ničia spoločný majetok a správajú sa hlučne. Preto sa debatovalo o spôsobe, ako ich identifikovať a ako tomu zabrániť. „Dobrovoľne“ vznikli pracovné skupiny, ktorých úlohou je vypracovať návštevný poriadok a navrhúť spôsob ochrany daného priestoru. Uvidíme, čo sa im podarí vymyslieť a najmä, či to pomôže. Vedenie týchto skupín bolo priradené podľa toho, kto sa ku ktorej téme vyjadril, alebo ju inicioval. Rovnako sa ujala aj téma vedenia kroniky nášho OZ, ktorú navrhol Ľudvík (a samozrejme, že mu aj prischla, tak ako aj predpokladal).

Po VZ, ktoré trvalo nezvyčajne dlho, pretože bolo o čom diskutovať, sme sa pustili do guláša (jeho kvalitu už nemusím hodnotiť, tá je preslávená) a zaspievali aj pesničku (ešte stále rezonovali Katkine narodeniny). Potom sme už len posedávali okolo ohňa a v malých skupinkách debatovali a komentovali dianie okolo seba.

Na záver už spomeniem len to, že uvažujeme o zmene termínu konania valného zhromaždenia. Konanie uprostred pracovného týždňa má za následok príliš veľa splnomocnení. Ak sa naozaj chceme osobne stretnúť, bude lepšie zvoliť niektorú sobotu. Dúfam, že za rok na to nezabudneme J.

 

So značným oneskorením zapísala VK, 11.9.2017

 
11.09.2017 je 655. výročie prvej písomnej zmienky o našej dediny

"MY, Ľudovít, z Božej milosti kráľ Uhorska, prítomnou listinou oznamujeme všetkým, ktorých sa to týka, že Peter, syn Demetera zo Šútoviec, familiár Magistra Jána, Mikulášovho syna, predstúpil pred nás ako verný služobník počas výprav a nájazdov a požiadal nás, pre seba a pre svojho bratranca Leustacha, syna Poukovho, bývalého ostrihomského sudcu, o darovanie a udelenie jedného nášho kráľovského územia alebo usadlosti zvanej Lúčna, v Nitrianskej stolici, patriacej ku nášmu hradu Sivý kameň, s rozlohou asi na dve poplužia, s piatimi kúriami alebo obydliami. 

Pre vyššie uvedené verné Petrove služby, ktorý sa počas výprav, podľa požiadaviek, možností a určenia vždy snažil zo všetkých síl potešiť naše Veličenstvo, pre prosby a intervencie Magistra Jána, syna niekdajšieho palatína Mikuláša, nášho taverníka, dôkladne odčleňte z majetku nášho hradu Sivý Kameň vyššie uvedené územie alebo usadlosť zvanú Lúčna v Nitrianskej stolici, s rozlohou asi dvoch popluží, s piatimi obydliami, odstráňte všetky iné záujmy a ťarchy.

Našu novú donáciu z kráľovských rúk, ktorú sme dali, darovali a udelili Petrovi, synovi Demetera, vyššie uvedenému Leustachovi, a ich dedičom a potomkom, majú právo natrvalo a nenávratne držať, vlastniť a užívať, so zachovaním práv iných. 

Dané vo Vyšehrade, v nedeľu po sviatku Narodenia Panny Márie, roku Pána tisíceho tristého šesťdesiateho druhého"

 
Začiatok výstavby kanalizácie v Cigli

Výstavbu gravitačnej  a tlakovej kanalizácie v obciach Sebedražie, Cigeľ a Koš realizuje pre investora Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. spoločnost ARKO TECHNOLOGY, a.s., Brno  . Dĺžka gravitačnej kanalizácie je 15.831 m z materiálu PVC DN 300. Výtlačné rady sú z PE trúb DN 90 a 125 mm o celkovej dĺžke 1.942 m. Súčasťou projektu je aj 6 ks čerpacích stanic. V júni 2017 došlo k odovzdaniu staveniska a začatiu prác.

  

 
Informačná tabuľa pri Lipe v Cigli osadená!

Odo dnes (30. augusta 2017) je pri kostole sv. Matúša pri lipe na Ozanineje vŕšku v Cigli osadená informačná tabuľa o našej 500 ročnej lipe, ktorá sa umiestnila aj v súťaži Strom roka 2016. Projekt realizovalo OZ Vrchvoda, podporili Obec Cigeľ, Raifeissen banka... Ďakujeme Tiborovi Krauskovi a ďalším, čo sa podieľali svojou prácou a umom.

Fotka Ivana Kadlečíka.
 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 82 - 90 z 403
© 2024 Občianske združenie Vrchvoda, Cigeľ
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.