Dve % pre OZ VRCHVODA

Darujte 2 percentá
Domov arrow Aktuality arrow Združenie Vrchvoda arrow Obnovenie ťažby v Košariskách
Obnovenie ťažby v Košariskách
Napísal Eva   
29. 10. 2020

Začiatkom júla viac ako 600 občanov obce Cigeľ podalo odvolanie na Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici proti rozhodnutiu Obvodného banského úradu v Prievidzi o predĺžení ťažby andezitu v lome Košariská, a to až do vydobytia všetkých zásob, vytvorením 5 podlaží - každé s výškou 15 metrov a vybudovaním drvičky andezitového kameňa. 

Postupne prichádzajú týmto občanom odpovede z Hlavného banského úradu, dá sa predpokladať so šablónovým textom o tom, že nie sú účastníkmi konania, pretože nevlastnia pôdu ani nie sú susedmi pozemkov na dotknutých územiach a tým nie sú ich práva dotknuté. Podľa Aarhuského dohovoru (o prístupe k informáciám, účasti občanov na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia) má však každý občan Európskej únie právo na zdravé životné prostredie. Myslíme si, že toto právo nám upreté bolo, vzhľadom k tomu, že žijeme v oblasti Slovenska s najhorším 5. stupňom znečistenia prostredia plus k tomu pár metrov od obce Cigeľ máme už stredný zdroj znečistenia ovzdušia z lomu Vtáčnik.

Aj touto cestou Vás chcem upozorniť, že v týchto dňoch si nájdete vo svojej schránke rozhodnutie o zámere ktorý môže významným spôsobom ovplyvniť životné prostredie, zdravie a kvalitu života obyvateľov obce, možno na niekoľko desaťročí. Zámerom spoločnosti je dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu andezitu, v katastrálnom území obce Cigeľ. Lom Košariská sa nachádza len cca 400 - 600 m vzdušnou čiarou od lokality Ukladište, kde si len pred nedávnom postavili rodinné domy noví obyvatelia našej obce a ktorým sa môže reálne stať zo života peklo. Zvýšená prašnosť, hluk a devastácia prírody však poznačí a zasiahne každého obyvateľa obce. Pokiaľ sa nevyvinie maximálna iniciatíva v prvom rade od Vás občanov, celý proces schvaľovania zámeru sa stane nezvratným. Preto Vás chcem požiadať (poprosiť) o aktivitu, vo forme petície, verejného zhromaždenia obyvateľov obce...Jednoducho urobiť všetko preto, aby sme sa raz pred svojimi deťmi nemuseli hanbiť, v akom stave im obec a jej okolie zanechávame. Momentálne plynie odvolacia lehota 15 dní voči rozhodnutiu č. 513-1442-1/2020 Rozhodnutie o predĺžení platnosti rozhodnutia č. 1280-3047/2015 z 18. novembra 2015 o povolení činnosti vykonávanej banským spôsobom v katastrálnom území Cigeľ, lokalita Košariská vydaného dňa 25.júna 2020. Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov má účastník konania právo podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia. Odvolacím orgánom je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >

Prvá písomná zmienka!

Strom roka 2016

Počasie v Cigli

© 2021 Občianske združenie Vrchvoda, Cigeľ
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.