Dve % pre OZ VRCHVODA

Darujte 2 percentá
Domov arrow Aktuality arrow Združenie Vrchvoda arrow List pre Hlavný banský úrad v B. Štiavnici - lom Košariská
List pre Hlavný banský úrad v B. Štiavnici - lom Košariská
Napísal Eva   
01. 09. 2020

Vec: Nesúhlas s rozhodnutím
            Rada občianskeho združenia Vrchvoda, ktoré pôsobí v obci Cigeľ, zásadne nesúhlasí s rozhodnutím Obvodného banského úradu v Prievidzi č. 513-1442-1/2020 zo dňa 25.júna 2020 o predĺžení doby platnosti rozhodnutia č. 1280-3047/2015 z 18.novembra 2015 o povolení činnosti vykonávanej banským spôsobom v katastrálnom území Cigeľ, lokalita Košariská pre žiadateľa spoločnosť ANDESIT MINE, s. r. o.

Prípravné rokovania firmy s kompetentnými orgánmi sa konali bez vedomia obyvateľstva. Prvostupňový správny orgán opomenul účastníkov konania - obyvateľov obce Cigeľ, ktorých sa činnosť dobývania nevyhradeného nerastu andezitu v katastri obce Cigeľ priamo dotýka, nakoľko ich práva a právom chránené záujmy sú týmto povolením priamo dotknuté. Na hranici katastra Cigľa cca do 1 km od obydlí je spustená prevádzka kameňolomu spoločnosti KSR- Kameňolomy SR, s. r. o. v Lehote pod Vtáčnikom, ktorá sa nepriaznivo dotýka aj života obce Cigeľ, najmä hlukom z odstrelov, hlukom z drvenia kameniva a v neposlednej rade z narušenia kvality daného územia z hľadiska všetkých zložiek životného prostredia. Pri otvorení ďalšej prevádzky - lomu Košariská by došlo k súbehu a stretu vplyvov obidvoma prevádzkami, ktoré neboli súbežne posúdené z hľadiska ich činnosti, ochrany životného prostredia a ani hygienických vplyvov na obyvateľov obce Cigeľ. Lom Košariská je vzdialený od jestvujúcej zástavby obce len vo vzdušnej vzdialenosti cca 1 km. Prvotné rozhodnutia vydávané k využívaniu lomu Košariská a ťažobnej činnosti nezohľadňujú blízku zástavbu pri lome, nakoľko v čase vydávania prvotných rozhodnutí táto zástavba ešte nejestvovala. Rozhodnutie OBÚ v Prievidzi a vznik nového stredného zdroja znečistenia ovzdušia iste nie je v súlade so záväzkami, ktoré pre SR vyplývajú z Aarhuskej dohody. Listina o pristúpení Slovenskej republiky k Dohovoru EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuská dohoda) nadobudla v SR platnosť 5.marca 2006, má zabezpečovať napĺňanie jedného zo základných ľudských práv a slobôd - práva na priaznivé životné prostredie. Dohovor deklaruje práva na prístup k informáciám, na účasť verejnosti v rozhodovacích procesoch a právo prístupu k spravodlivosti vo veciach životného prostredia. Myslíme si, že keď je okres Prievidza zaradený v najhoršom - piatom stupni znečistenia životného prostredia, tak je povinnosťou každého z nás, starať sa o to, aby sme nielen my, ale aj nasledujúce generácie žili v prostredí vhodnom pre život. Obec Cigeľ má záujem byť rozvojovou obcou, disponuje lokalitami pre novú zástavbu a domnievame sa, že spustením prevádzky dôjde k značnému znehodnoteniu nehnuteľností v katastri obce a k zastaveniu jej rozvoja a pokojného života obyvateľov obce. Podľa nás je rizikom aj riešenie dopravy, ktorá by pravdepodobne viedla po miestnych komunikáciách a obcou. Na základe vyššie uvedených skutočností žiadame, aby príslušný druhostupňový orgán rozhodnutie číslo 513-1442-1/2020 zo dňa 25.júna 2020 vydané Obvodným banským úradom v Prievidzi zrušil a vec vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie o nepredĺžení povolenia na činnosť vykonávanú banským spôsobom. V Cigli 08. 07. 2020
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >

Prvá písomná zmienka!

Strom roka 2016

Počasie v Cigli

© 2021 Občianske združenie Vrchvoda, Cigeľ
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.