Dve % pre OZ VRCHVODA

Domov arrow Aktuality arrow Združenie Vrchvoda arrow Kamerový záznam z verejných zasadnutí
Kamerový záznam z verejných zasadnutí
Napísal OZ Vrchvoda   
07. 10. 2008
Občania obce Tepličky si v záujme kontroly transparentnosti rozhodovania chceli zhotoviť kamerový záznam z verejného rokovania obecného zastupiteľstva. O svojom zámere vopred písomne informovali starostu. Na zasadnutí zastupiteľstva však došlo k sporom o prípustnosti zhotovovania záznamu medzi občanmi na jednej strane a starostom a poslancami na strane druhej. Obecní poslanci nakoniec do rokovacieho poriadku doplnili zákaz zhotovovania súkromného audiovizuálneho záznamu počas priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva bez súhlasu starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva. Keďže takýto zákaz, prijatý vo forme uznesenia, predstavoval porušenie ústavného práva na slobodné prijímanie a rozširovanie informácií, obrátili sa občania s podnetom na príslušnú okresnú prokuratúru. Prokurátorka okresnej prokuratúry v upovedomení o spôsobe vybavenia podnetu sp. zn. Pd 2/08-14 dala za pravdu občanom a v záujme ochrany ich práv podala proti nezákonne prijatému uzneseniu obecného zastupiteľstva protest, v ktorom navrhla predmetné uznesenie v celom rozsahu zrušiť. Uvedený postup prokuratúry len opätovne potvrdil, že informácie je možné získavať spôsobom, ktorý si záujemca sám zvolí. V obdobných veciach rozhodoval pred časom napr. aj Ústavný súd SR, ktorý v jedenej veci uznal, že hlasovanie komunálnych poslancov možno fotografovať a v druhej veci potvrdil, že služobný zákrok policajta možno nahrať na kameru. „...Zákon o slobode informácií neobsahuje ustanovenie umožňujúce obci obmedziť prijímanie informácií na verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Uvedený zákon neumožňuje orgánu územnej samosprávy rozhodnúť o tom, či ľudskými zmyslami vnímateľné informácie sa môžu zaznamenať akýmkoľvek technickým zariadením zaznamenávajúcim informácie. Z uvedeného vyplýva, že obecné zastupiteľstvo v Tepličkách tým, že napadnutým uznesením obecného zastupiteľstva založilo právomoc starostu a obecného zastupiteľstva rozhodnúť o tom, či je možné z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva vykonať zvukovo-obrazový záznam, prekročilo rámec ich pôsobnosti vymedzenej zákonom. Takto stanovená podmienka vykonania zvukovo-obrazového záznamu z rokovania obecného zastupiteľstva (súhlas starostu a poslancov obecného zastupiteľstva) nie je možná. Napadnuté uznesenie obecného zastupiteľstva v Tepličkách je svojvoľné, nakoľko je nad rámec zákonnej úpravy obsiahnutej v zákone o obecnom zriadení i v zákone o slobode informácií. Zároveň odporuje Listine základných práv a slobôd, nakoľko obmedzuje právo občanov na slobodné prijímanie a rozširovanie informácií pomocou zvukovo-obrazového záznamu garantované čl. 17 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd a to bez toho, aby akéto obmedzenie malo oporu v zákone. Pre úplnosť dodávam, že právo verejnosti na informácie v sebe implikuje právo každého dostať informácie a to nielen pasívnym správaním, príjmom informácií z masmédií, ale aj aktívnym správaním, pokiaľ sa právo neuplatňuje spôsobom porušujúcim iné práva alebo slobody osôb, alebo verejný záujem. Navyše prijatá informácia sa objektivizuje, keď sa v pôvodnej podobe zaznamená na technický nosič, pri reprodukovaní záznamu v celom vyhotovenom rozsahu informáciu nemožno deformovať, štylizovať, vytŕhať z kontextu, ani inak skresľovať. Takýmto spôsobom sa väčšmi zabezpečuje rovnováha verejného záujmu, aby sa šírili neskreslené informácie o veciach verejného záujmu so súkromným záujmom dostať informácie o záležitostiach verejnej povahy...“  (z upovedomenia Okresnej prokuratúry Piešťany, sp. zn. Pd 2/08-14)  

Toto je jedna z dobrých správ, kedy verejnosť môže byť najlepšou kontrolou

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >

Prvá písomná zmienka!

Strom roka 2016

Počasie v Cigli

© 2018 Občianske združenie Vrchvoda, Cigeľ
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.