Dve % pre OZ VRCHVODA

Domov arrow Aktuality arrow Ochrana životného prostredia arrow Nesúhlas s prípravou ťažby kameňa
Nesúhlas s prípravou ťažby kameňa
Napísal Administrator   
26. 08. 2008
Prípravný výbor OZ Vrchvoda vydal nesúhlasné stanovisko s navrhovanou činnosťou - ťažba kameňa v ciglianskej lokalite Košariská. Spoločnosť Kruh spol s r. o. plánuje dobývať do 100 tisíc ton ročne a na ploche do 5 hektárov, čo znamená že sa jej činnosť nemusí posudzovať z hľadiska vplyvov na životné prostredie. Zásadne nesúhlasíme so schválením a realizáciou zámeru spoločnosti s r. o Kruh na ťažbu kameňa v katastri obce Cigeľ – časť Košariská. Ťažba podstatne zníži kvalitu nášho života, zapríčiní zvýšenie prašnosti, hluku, otrasy nestabilného geologického podložia, nebezpečnú dopravu, poškodenie ovzdušia, pôdy, povrchovej a podzemnej vody, vzácnej fauny, biotopov mimoriadneho európskeho významu, v blízkosti obydlí, prírodnej rezervácie Biely kameň, pamiatok partizánskeho obdobia z čias SNP. Ťažba spojená s explóziami, drvením, dopravou nákladnými automobilmi, eróziou a otrasmi spôsobí narušenie statiky obydlí občanov, porušenie komunikácií a celkový vzhľad krajiny. Vzhľadom na poddolovanie častí okolia obce Cigeľ spôsobené ťažbou uhlia v podzemí, rozsiahle existujúce praskliny a trhliny na povrchu a reálne riziko zosuvu hornín a pôdy by mohla ťažobná činnosť na povrchu spôsobiť nepredvídateľné dôsledky znásobenia negatívnych vplyvov banskej činnosti.Upozorňujeme na skutočnosť že navrhovateľ nemá oprávnenie na vykonávanie banskej činnosti. Navyše obvodný banský úrad neeviduje Košariská medzi ložiskami nevyhradených nerastov.  Parcely sú podľa našich informácií v majetku štátneho podniku Lesy SR, Banská Bystrica (a nie ako uvádzajú navrhovatelia v ich vlastníctve) – ide o lesný pôdny fond a nesúhlasíme so zmenou na zastavané plochy.Plánovaná trasa dopravy kameňa vedie cez ochranné pásmo I. a II. stupňa vodného zdroja a dôjde ku križovaniu existujúceho vodovodného potrubia, čo znamená neúmerné riziko znečistenia podzemných a pozemných vôd a vedení.Uplatňujeme si ústavné právo  na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu. Požadujeme dôsledné a dôkladné prehodnocovanie všetkých rozhodnutí orgánov štátnej a verejnej správy. Žiadame aby orgány vydávali vyjadrenia a rozhodnutia po komplexnom posúdení a overení pravdivosti uvádzaných údajov, s vysokou mierou zapojenia verejnosti do rozhodovania.Žijeme v území s vysokými hodnotami znečistenia ovzdušia, oblasť je narušená banskou činnosťou, energetickým a chemickým priemyslom. Nemalý vplyv na životné prostredie má i existujúci kameňolom v k. ú Lehoty pod Vtáčnikom v bezprostrednej blízkosti obce Cigeľ. Plánuje sa rozšírenie kameňolomu aj v blízkej obci Podhradie. Vzhľadom na skutočnosť že navrhovaná činnosť sa plánuje v značne zaťaženom území, žiadame, aby táto činnosť navrhovateľa podliehala posudzovaniu vplyvu na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, hoci navrhovatelia uvádzajú v návrhu podprahové hodnoty pre zisťovacie konanie. Považujeme za veľmi dôležité odborné posúdenie rôznych variantov zámeru. Sme presvedčení, že zisťovanie a posudzovanie vplyvov na životné prostredie bude smerovať k rozhodnutiu o tzv. nulovom variante (zákazu navrhovanej činnosti v značne zaťaženom území), ktorý zabráni vzniku mnohých rizík a škôd na kvalite a pohode života občanov, ich majetku a majetku vo vlastníctve obce Cigeľ, priľahlých obcí, miestnych a štátnych komunikácií, zničeniu biotopov mimoriadneho európskeho významu, narušeniu malebnej panorámy nad obcou Cigeľ, porušeniu ochranných pásiem vodného zdroja, zvýšeniu prašnosti a emisií ovzdušia manipulovaním so stavebným materiálom, používaním dieselových agregátov a nákladnej dopravy v oblasti, ktorá vyžaduje špeciálne riadenie kvality ovzdušia.Vyše 400 občanov obce Cigeľ v petícii adresovanej orgánu miestnej správy vyjadrilo nesúhlas s ťažbou kameňa v časti Košariská. Z príhovoru starostu obce Cigeľ pri otvorení 32. ročníka Pochodu vďaky SNP – pochod je zaradený do medzinárodného kalendára turistických podujatí citujeme „v dnešnom svete, keď sa ľudstvo ťažko prehrešuje proti prírode, keď hlasy ekológov sa strácajú v honbe za ziskami firiem, už nájdeme málo miesta, kde sa môžeme pokochať v peknej prírode“. Náš región vskutku disponuje množstvom prírodných zdrojov vhodných pre rozvoj cestovného ruchu, podmienkami pre turistiku a cykloturistiku, pre zimné športy i adrenalínové športy – realizáciou navrhovanej činnosti by sa zabrzdil perspektívny rozvoj turistického ruchu, cykloturistiky, vidieckej turistiky, rekreačných a športových možností.
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >

Prvá písomná zmienka!

Strom roka 2016

Počasie v Cigli

© 2018 Občianske združenie Vrchvoda, Cigeľ
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.