Dve % pre OZ VRCHVODA

Darujte 2 percentá
Domov arrow Aktuality arrow Ochrana životného prostredia arrow O ochrane drevín a podmienkach výrubu
O ochrane drevín a podmienkach výrubu
Napísal Administrator   
17. 01. 2011
Vysadená zeleň, stromy, kry a kríky, rastliny sú neoceniteľnou hodnotou pre ochranu zdravia, prírody a krajiny a preto sú pod ochranou zákonov Slovenskej republiky a Európskej únie. Podľa zákona NR SR o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny pod hrozbou sankcií. Špecifické podmienky určuje aj cestný zákon, vodný zíkon, lesný zákon, banský zákon... Povinnosťou jhe v každom prípade: starať sa o dreviny, ošetrovať ich, chrániť a udržiavať. Za určitých podmienok môžeme dreviny vyrúbať bez súhlasu, s oznámením obci, so súhlasom obce na výrub.

Pre nás je zodpovedným orgánom ochrany prírody Obec Cigeľ. V prípade plánovaného alebo uskutočneného výrubu drevín musíme spolupracovať s obcou, ktorá prijíma oznámenia o výrube, môže s výrubom súhlasiť a zároveň určí náhradu za výrub drevín. Porušenie povinností a schválených podmienok výrubu je prietupkom. a môže byť sankcionované.

Oznámenie obci a ani súhlas obce sa nevyžaduje:

  • na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a krovité porasty s výmerou do 10 m2 (platí okrem prípadov, ak drevina rastie na území s vyšším stupňom ochrany, na cintorínoch alebo ak je drevina súčasťou verejnej zelene).
  • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.

Oznámenie o výrube dreviny sa vyžaduje:

  • pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu
  • pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody77) na majetku

Najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu je ten, kto vyrúbal drevinu, povinný túto skutočnosť písomne oznámiť obci a zároveň preukázať splnenie uvedených podmienok na výrub drevín.

Žiadosť o súhlas na výrub drevín sa vyžaduje:

V ostatných prípadoch sa vyžaduje súhlas obce. Obec uloží žiadateľovi v rozhodnutí o súhlase na výrub dreviny termín vyrúbania a aj povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa; uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy. Ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku, na ktorom sa náhradná drevina vysadila, môže mu obec uložiť i starostlivosť o ňu, najviac však na dobu troch rokov. Náhradnú výsadbu a starostlivosť o náhradnú drevinu na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve žiadateľa o výrub dreviny, možno uložiť len s predchádzajúcim súhlasom vlastníka dotknutého pozemku. Obec je povinná viesť evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu vo svojom územnom obvode. Zaradenie pozemkov do evidencie prerokujú obce s ich vlastníkmi. Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, obec uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny (niekoľko stovák až tisíc eúr). Obec uloží povinnosť zaplatiť finančnú náhradu aj tomu, kto vyrúbal dreviny bez súhlasu, a to do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Finančná náhrada je príjmom obce, ktorá je povinná tieto príjmy výlučne použiť na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny rastúce na jej území.

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >

Prvá písomná zmienka!

Strom roka 2016

Počasie v Cigli

© 2024 Občianske združenie Vrchvoda, Cigeľ
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.