Dve % pre OZ VRCHVODA

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA VRCHVODA
Napísal Administrator   
04. 08. 2008
Občianske združenie Vrchvoda (ďalej len „občianske združenie“) sa zriaďuje podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
Poslanie: všeobecný trvalo udržateľný rozvoj obce, zvyšovanie kvality života občanov, spolupráca na rôznych úrovniach.

ČLÁNOK 1 ÚVODNÉ USTANOVENIE

Občianske združenie Vrchvoda (ďalej len „občianske združenie“) sa zriaďuje podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
Poslanie: všeobecný trvalo udržateľný rozvoj obce, zvyšovanie kvality života občanov, spolupráca na rôznych úrovniach. 
 
ČLÁNOK 2 NÁZOV A SÍDLO OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Názov:  Vrchvoda
Sídlo:   Cigeľ 205, 971 01 Prievidza 
 
ČLÁNOK 3 CIELE ČINNOSTI OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
-  rozvoj občianskeho života, spolkovej činnosti
-  podpora ekologického myslenia a správania sa a environmentálnej   výchovy, ochrana životného prostredia
-  rozvoj miestnej demokracie:
       o    zapájanie obyvateľov do občianskeho života, účasť na rozhodovaní        o    zvyšovanie informovanosti a vzájomnej komunikácie v komunite        o    zvyšovanie právneho vedomia občanov
-  rozvoj vzdelávacích, kultúrnych, športových aktivít
-  rozvoj turizmu, cestovného ruchu
-  ochrana národopisu, historických a duchovných hodnôt a kultúrnych   pamiatok
-  skrášľovanie a zviditeľňovanie obce, jej propagácia
-  práca s deťmi a mládežou
-  publikačná a edičná činnosť. 
 
ČLÁNOK 4 Členstvo
 
-  dobrovoľné, na základe vlastného rozhodnutia, pričom sa neberie ohľad   na národnosť, štátnu príslušnosť, rasu, politickú orientáciu,   vierovyznanie, ak záujemca vyjadrí súhlas s cieľmi a stanovami   občianskeho zruženia
-  členom združenia môže byť fyzická aj právnická osoba na základe   písomnej žiadosti
-  vzniká prijatím radou občianskeho združenia a následným zápisom do     zoznamu členov združenia.
 
Práva členov združenia:
-  zúčastňovať sa práce a podujatí občianskeho zduženia
-  byť informovaný o činnosti a hospodárení občianskeho zduženia
-  podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti k činnosti občianskeho   zduženia
-  navrhovať kandidátov do orgánov občianskeho zduženia
-  po dovŕšení 18 rokov voliť a byť volený do orgánov občianskeho   zduženia
-  po odsúhlasení valným zhromaždením stať sa čestným členom   občianskeho zduženia bez práv a povinností riadneho člena.
 
Povinnosti členov združenia:
-  dbať o dobré meno občianskeho zduženia a napomáhať k naplneniu   cieľov združenia
-  v stanovenom termíne platiť členské príspevky
-  zúčastňovať sa pravidelných i mimoriadnych zasadnutí Valného   zhromaždenia
-  dodržiavať stanovy občianskeho zduženia
-  zverenú funkciu alebo úlohu vykonávať zodpovedne v súlade so   stanovami a cieľmi občianskeho zduženia a platnými zákonmi.
 
Zánik členstva:
-  vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia   člena o vystúpení rade občianskeho zduženia
-  smrťou fyzickej osoby resp. zánikom právnickej osoby
-  zánikom občianskeho zduženia
-  vylúčením
-  vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena. 
 
ČLÁNOK 5 ORGÁNY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
 
Valné zhromaždenie:
-  je najvyšším orgánom občianskeho zduženia
-  pozostáva z členov občianskeho zduženia
-  schádza sa aspoň jedenkrát ročne
-  je uznášaniaschopné za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov
-  schvaľuje alebo zamieta nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných   členov
-  schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky
-  schvaľuje plán činnosti a správu o činnosti
-  schvaľuje členský príspevok
-  schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení
-  volí a odvoláva radu občianskeho zduženia
-  volí a odvoláva revíznu komisiu
-  rozhoduje o vylúčení člena
-  rozhoduje o udelení čestného členstva
 
Rada:
-  je výkonným orgánom občianskeho zduženia
-  je minimálne trojčlenná, zo svojich členov volí predsedu občianskeho  zduženia a ostatné funkcie rady
-  rada je zvolená členmi občianskeho združenia najneskôr do 30 dní od   jeho zaregistrovania na príslušnom ministerstve
-  za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu
-  je volená na dobu 2 rokov
-  rada zasadá podľa potreby, najmenej však dvakrát do roka. Ak požiada   písomne väčšina členov rady predsedu občianskeho združenia o zvolanie   zasadania rady, je tento povinný zvolať jej zasadanie do 7 dní od   doručenia takejto žiadosti členov rady
-  je uznášaniaschopná za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov
-  rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, v prípade   rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu
-  zvoláva valné zhromaždenie
-  obsahovo pripravuje základné materiály pre valné zhromaždenie
-  hospodári s majetkom a finančnými prostriedkami občianskeho zduženia -  riadi činnosť občianskeho zduženia medzi valnými zhromaždeniami.
 
Revízna komisia:
-  je kontrolným orgánom občianskeho združenia
-  je 3 členná, zo svojho stredu volí predsedu, ktorý zvoláva jej zasadnutie a   predsedá mu
-  funkčné obdobie revíznej komisie je dvojročné
-  členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v rade občianskeho   združenia
-  kontroluje hospodárenie občianskeho zduženia
-  kontroluje dodržiavanie stanov občianskeho zduženia
-  upozorňuje na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie
-  za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu
-  má právo zúčastňovať sa zasadaní rady občianskeho združenia
-  predkladá správy o svojej činnosti valnému zhromaždeniu občianskeho   združenia a rade občianskeho združenia.
 
Štatutárne orgány:
-  predseda a podpredseda občianskeho zduženia sú štatutárnymi orgánmi   združenia
-  predseda a podpredseda občianskeho zduženia sú oprávnení konať   v mene združenia

ČLÁNOK 7 ZÁSADY HOSPODÁRENIA
 
-  hnuteľný a nehnuteľný majetok občianskeho zduženia a výnosy z neho   slúži potrebám a záujmom občianskeho zduženia a k naplneniu jeho   cieľov
-  hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu
-  občianske zduženie získava prostriedky na svoju činnosť najmä:
    o   z príspevkov svojich členov
    o   z finančných a nefinančných darov fyzických a právnických osôb
    o   z výnosov z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských            podujatí o   z výnosov verejných zbierok, lotérií a podobných hier
    o   z publikačnej a edičnej činnosti
    o   z vlastnej činnosti v prospech iných osôb a organizácií
-  občianske združenie vedie účtovníctvo podľa platného zákona o   účtovníctve a za jeho vedenie zodpovedá hospodár a rada občianskeho   zduženia
-  hospodár občianskeho združenia nakladá s prostriedkami občianskeho   združenia podľa stanov. Zostavuje rozpočet, ročnú účtovnú závierku a   výročnú správu a predkladá ich na prerokovanie rade a na schválenie   valnému zhromaždeniu. Hospodár zodpovedá za svoju činnosť   rade. 

ČLÁNOK 8
ZÁNIK OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
 
Občianske zduženie zaniká
a)   dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením na základe     rozhodnutia valného zhromaždenia
b)  právoplatným rozhodnutím ministerstva o rozpustení občianskeho     združenia.O likvidácii majetku občianskeho zduženia, po rozhodnutí o     jeho zániku, rozhoduje valné zhromaždenie.Zánik občianskeho     združenia oznámi rada najneskoršie do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.

ČLÁNOK 9 Záverečné ustanovenia 
 
- prvú členskú schôdzu valného zhromaždenia zvoláva prípravný výbor do    30 dní po zaregistrovaní občianskeho združenia na Ministerstve vnútra   SR
-  prvými členmi občianskeho združenia sú členovia prípravného výboru   občianskeho združenia
-  občianske zduženia má právo používať svoj vlastný preukaz, znak, odznak   a pečiatku so svojim názvom a znakom
-  tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom registrácie   občianskeho združenia na Ministerstve vnútra SR.
 
V Cigli 6. júna 2008
 
< Predchádzajúca

Prvá písomná zmienka!

Strom roka 2016

Počasie v Cigli

© 2018 Občianske združenie Vrchvoda, Cigeľ
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.