Dve % pre OZ VRCHVODA

Darujte 2 percentá
Domov arrow Aktuality arrow Združenie Vrchvoda arrow STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA VRCHVODA
STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA VRCHVODA
Napísal Administrator   
04. 08. 2008
Občianske združenie Vrchvoda (ďalej len „občianske združenie“) sa zriaďuje podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
Poslanie: všeobecný trvalo udržateľný rozvoj obce, zvyšovanie kvality života občanov, spolupráca na rôznych úrovniach.

ČLÁNOK 1 ÚVODNÉ USTANOVENIE

Občianske združenie Vrchvoda (ďalej len „občianske združenie“) sa zriaďuje podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
Poslanie: všeobecný trvalo udržateľný rozvoj obce, zvyšovanie kvality života občanov, spolupráca na rôznych úrovniach. 
 
ČLÁNOK 2 NÁZOV A SÍDLO OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Názov:  Vrchvoda
Sídlo:   Cigeľ 205, 971 01 Prievidza 
 
ČLÁNOK 3 CIELE ČINNOSTI OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
-  rozvoj občianskeho života, spolkovej činnosti
-  podpora ekologického myslenia a správania sa a environmentálnej   výchovy, ochrana životného prostredia
-  rozvoj miestnej demokracie:
       o    zapájanie obyvateľov do občianskeho života, účasť na rozhodovaní        o    zvyšovanie informovanosti a vzájomnej komunikácie v komunite        o    zvyšovanie právneho vedomia občanov
-  rozvoj vzdelávacích, kultúrnych, športových aktivít
-  rozvoj turizmu, cestovného ruchu
-  ochrana národopisu, historických a duchovných hodnôt a kultúrnych   pamiatok
-  skrášľovanie a zviditeľňovanie obce, jej propagácia
-  práca s deťmi a mládežou
-  publikačná a edičná činnosť. 
 
ČLÁNOK 4 Členstvo
 
-  dobrovoľné, na základe vlastného rozhodnutia, pričom sa neberie ohľad   na národnosť, štátnu príslušnosť, rasu, politickú orientáciu,   vierovyznanie, ak záujemca vyjadrí súhlas s cieľmi a stanovami   občianskeho zruženia
-  členom združenia môže byť fyzická aj právnická osoba na základe   písomnej žiadosti
-  vzniká prijatím radou občianskeho združenia a následným zápisom do     zoznamu členov združenia.
 
Práva členov združenia:
-  zúčastňovať sa práce a podujatí občianskeho zduženia
-  byť informovaný o činnosti a hospodárení občianskeho zduženia
-  podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti k činnosti občianskeho   zduženia
-  navrhovať kandidátov do orgánov občianskeho zduženia
-  po dovŕšení 18 rokov voliť a byť volený do orgánov občianskeho   zduženia
-  po odsúhlasení valným zhromaždením stať sa čestným členom   občianskeho zduženia bez práv a povinností riadneho člena.
 
Povinnosti členov združenia:
-  dbať o dobré meno občianskeho zduženia a napomáhať k naplneniu   cieľov združenia
-  v stanovenom termíne platiť členské príspevky
-  zúčastňovať sa pravidelných i mimoriadnych zasadnutí Valného   zhromaždenia
-  dodržiavať stanovy občianskeho zduženia
-  zverenú funkciu alebo úlohu vykonávať zodpovedne v súlade so   stanovami a cieľmi občianskeho zduženia a platnými zákonmi.
 
Zánik členstva:
-  vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia   člena o vystúpení rade občianskeho zduženia
-  smrťou fyzickej osoby resp. zánikom právnickej osoby
-  zánikom občianskeho zduženia
-  vylúčením
-  vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena. 
 
ČLÁNOK 5 ORGÁNY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
 
Valné zhromaždenie:
-  je najvyšším orgánom občianskeho zduženia
-  pozostáva z členov občianskeho zduženia
-  schádza sa aspoň jedenkrát ročne
-  je uznášaniaschopné za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov
-  schvaľuje alebo zamieta nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných   členov
-  schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky
-  schvaľuje plán činnosti a správu o činnosti
-  schvaľuje členský príspevok
-  schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení
-  volí a odvoláva radu občianskeho zduženia
-  volí a odvoláva revíznu komisiu
-  rozhoduje o vylúčení člena
-  rozhoduje o udelení čestného členstva
 
Rada:
-  je výkonným orgánom občianskeho zduženia
-  je minimálne trojčlenná, zo svojich členov volí predsedu občianskeho  zduženia a ostatné funkcie rady
-  rada je zvolená členmi občianskeho združenia najneskôr do 30 dní od   jeho zaregistrovania na príslušnom ministerstve
-  za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu
-  je volená na dobu 2 rokov
-  rada zasadá podľa potreby, najmenej však dvakrát do roka. Ak požiada   písomne väčšina členov rady predsedu občianskeho združenia o zvolanie   zasadania rady, je tento povinný zvolať jej zasadanie do 7 dní od   doručenia takejto žiadosti členov rady
-  je uznášaniaschopná za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov
-  rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, v prípade   rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu
-  zvoláva valné zhromaždenie
-  obsahovo pripravuje základné materiály pre valné zhromaždenie
-  hospodári s majetkom a finančnými prostriedkami občianskeho zduženia -  riadi činnosť občianskeho zduženia medzi valnými zhromaždeniami.
 
Revízna komisia:
-  je kontrolným orgánom občianskeho združenia
-  je 3 členná, zo svojho stredu volí predsedu, ktorý zvoláva jej zasadnutie a   predsedá mu
-  funkčné obdobie revíznej komisie je dvojročné
-  členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v rade občianskeho   združenia
-  kontroluje hospodárenie občianskeho zduženia
-  kontroluje dodržiavanie stanov občianskeho zduženia
-  upozorňuje na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie
-  za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu
-  má právo zúčastňovať sa zasadaní rady občianskeho združenia
-  predkladá správy o svojej činnosti valnému zhromaždeniu občianskeho   združenia a rade občianskeho združenia.
 
Štatutárne orgány:
-  predseda a podpredseda občianskeho zduženia sú štatutárnymi orgánmi   združenia
-  predseda a podpredseda občianskeho zduženia sú oprávnení konať   v mene združenia

ČLÁNOK 7 ZÁSADY HOSPODÁRENIA
 
-  hnuteľný a nehnuteľný majetok občianskeho zduženia a výnosy z neho   slúži potrebám a záujmom občianskeho zduženia a k naplneniu jeho   cieľov
-  hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu
-  občianske zduženie získava prostriedky na svoju činnosť najmä:
    o   z príspevkov svojich členov
    o   z finančných a nefinančných darov fyzických a právnických osôb
    o   z výnosov z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských            podujatí o   z výnosov verejných zbierok, lotérií a podobných hier
    o   z publikačnej a edičnej činnosti
    o   z vlastnej činnosti v prospech iných osôb a organizácií
-  občianske združenie vedie účtovníctvo podľa platného zákona o   účtovníctve a za jeho vedenie zodpovedá hospodár a rada občianskeho   zduženia
-  hospodár občianskeho združenia nakladá s prostriedkami občianskeho   združenia podľa stanov. Zostavuje rozpočet, ročnú účtovnú závierku a   výročnú správu a predkladá ich na prerokovanie rade a na schválenie   valnému zhromaždeniu. Hospodár zodpovedá za svoju činnosť   rade. 

ČLÁNOK 8
ZÁNIK OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
 
Občianske zduženie zaniká
a)   dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením na základe     rozhodnutia valného zhromaždenia
b)  právoplatným rozhodnutím ministerstva o rozpustení občianskeho     združenia.O likvidácii majetku občianskeho zduženia, po rozhodnutí o     jeho zániku, rozhoduje valné zhromaždenie.Zánik občianskeho     združenia oznámi rada najneskoršie do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.

ČLÁNOK 9 Záverečné ustanovenia 
 
- prvú členskú schôdzu valného zhromaždenia zvoláva prípravný výbor do    30 dní po zaregistrovaní občianskeho združenia na Ministerstve vnútra   SR
-  prvými členmi občianskeho združenia sú členovia prípravného výboru   občianskeho združenia
-  občianske zduženia má právo používať svoj vlastný preukaz, znak, odznak   a pečiatku so svojim názvom a znakom
-  tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom registrácie   občianskeho združenia na Ministerstve vnútra SR.
 
V Cigli 6. júna 2008
 
< Predchádzajúca

Prvá písomná zmienka!

Strom roka 2016

Počasie v Cigli

© 2024 Občianske združenie Vrchvoda, Cigeľ
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.