Dve % pre OZ VRCHVODA

Domov arrow 650. výročie obce Cigeľ
650. výročie obce Cigeľ
Šesťdesiate roky: Opravy kostolov, organa, múru... Púte, sv. prijímania...
Napísal Administrator   
10. 06. 2011

"1965: V Cigli sme tiež očistili a natreli časť ohrady s chlapcami z Národnej školy. Pomáhali Ján Debnár, Igor Svitok, Vitko Svitok, Jaro Svitok, Jaro Krausko, Števko Mjartan, Ján Krausko. Ciglania si zakúpili i nové antipedium na oltár zo svojej vlastnej iniciatívy. Chvályhodné, ale sú tu naliehavejšie potreby ako oprava organa a prevedenie na elektrický pohon. Možno že časom sa i tieto veci dajú do poriadku.

1966: Ako bolo plánované a povolené ONV podaril sa previesť generálna oprava organu v Cigli. Previedol ju p. Pavol Baxa expert a opravár organov z Komunálnych služieb mesta Kutnej hory. Oprava trvala 3 týždne, bol tiež zavedený elektrický pohon na ťahanie mechov a na prikrášlenie hudby bol organ zväčšený o tremolo. Oprava stála 4500 Kčs z milodarov veriacich, hlavne spolu sv. Ruženca.

1967: Spoločná sv. spoveď pred Veľkou nocou sa vydarila. V Cigli si prvý raz sami veriaci spievali pašie, nacvičil ich miestny organista p. Peter Važan.

1968: Vo farnosti došlo k výmene organistu v Sebedraží, jeho miesto zastúpil organista z Cigla p. Peter Važan, ktorý aj predtým odbavoval pohreby v Sebedraží a ktorý v zimných mesiacoch vozil miestneho duchovného do Cigľa.

Na čele štátu došlo ku zmene ústredného tajomníka KSČ, ktorým sa stal Slovák Dubček. V náboženskom živote sa to prejavilo, že ľudia môžu bez rizika ísť do kostola, na birmovku, ba i na púť. Tak sme boli na Velehrade.

Na viacero žiadostí miestnych veriacich som znovu prijal do funkcie organistu Pavla Grolmusa. 

Na prvom sv. prijímani v Cigli v nedeľu po nanebovstúpení Krista Pána bolo 14 detí.

Na Mariánskej púti v Prievidzi sme sa tiež zúčastnili. Putovali sme pešo spolu s cigeľskými veriacimi. Bolo nás peších pútnikov okolo 320, čo je na naše pomery veľký počet.

Do pokojného života veľmi rušivo zapôsobilo nočné obsadenie Československej republiky vojskami Varšavskej zmluvy na príkaz SSSR.

1969: Prišiel 18. máj 1969. Filiálka Cigeľ prežíva milú slávnosť 1. Sv. prijímania. Prvý raz pristúpili ku stolu Pána tieto dietky: Vladko Beňadik, Jozef Daniš, Jurko Liener, Dušan Málik, Marián Mikuš, Milan Mjartan, Vlado Mjartan, Janko Pazdera, 8 chlapcov a 5 dievčat: Valéria Chrebetová, Valika Krausková, Janka Mikušová, Alena Peniašková, Zdena Šimonová. Po sv. prijímaní bol sviatočný obed prvoprijímajúcich dietok v kultúrnom dome spolu so svojim duchovným otcom. 13 nevinných kvietkov pred oltárom, čo bude z nich o 10, 20 rokov?"

Došlo k plánovanej oprave kostola a fary v Sebedraží. Rozsiahla akcia svojpomocne vykonaná preverila náboženské zmýšľanie veriacich. Spolu sa zúčastnilo 123 brigádnikov, odpracovali 368 zmien. Podobnú opravu kostola previedli i v Cigli miestni veriaci za vedenia MNV, pretože miestny duchovný mal v čase opráv zlomenú nohu. V rámci úpravy cintorína MNV postavil okolo kostola oporný múr."

Napísal Anton Šimunek (farár v Sebedraží a Cigli 1956 - 1970); * 23.04.1922 Nová Baňa ; ord.: 30.05.1948 Banská Bystrica ; + 03.08.1990 ; poch. Nová Baňa

 
Päťdesiate roky: odobratie štátneho súhlasu farárovi Felixovi
Napísal Administrator   
10. 06. 2011

"Po veľkej starostlivosti o veriacich a po ôsmich rokoch práce v Sebedraží si 72 – ročný vdp. Vojtech Felix myslel, že bude môcť spokojne a bez väčších starostí účinkovať v Sebedraží až do penzie. No bol mu po nepríjemnostiach s veriacimi odobratý štátny súhlas 15. februára 1954 k ďalšej pastorácii nielen v Sebedraží, ale vôbec v diecéze. Požiadal preto 1. marca 1954 o penziu, ktorú sa odobral stráviť medzi predošlých svojich veriacich, na Krahule. Odsťahoval sa 1. apríla 1954, kde mienil stráviť zaslúžený odpočinok. Tam aj zomrel a je pochovaný. Na poslednej ceste v Kremnici ho bolo odprevadiť aj asi 45 veriacich so svojim duchovným Albínom Hrmom."

Napísal Albín Hrmo (náš farár v rokoch 1954 - 1961); nar. 27.03.1919 Lovča ; ord.: 06.01.1945 Banská Bystrica ; 1991 - dekan novobanského dekanátu, 1992 - penzionovaný, umrel + 08.01.2003 ; poch.: Lovča

 
Prestavba kostola v Cigli v roku 1948
Napísal Administrator   
10. 06. 2011

"Filiálny kostol v Cigli nachádzal sa už v dosť dezolátnom stave, vnútornom i zovnútornom. Podliehal slávnemu Patronátu „Baťa – Baťovany“, národný podnik, závod Bojnice. Ciglianski veriaci, poťažme ad hoc zvolený cirkevný výbor z členov Miestneho národného výboru požadoval slávny Patronát o prevedenie opráv, zvlášť o stavbu novej veže namiesto starej, drevenej z čiastky hnilej veže. Ešte počas farárovania Dr. Ignáca Leporisa a počas vojny veriaci doniesli z vlastného kameňolomu potrebný materiál. Iné prípravné práce previedli sa v septembri roku 1947. Slávny Patronát vyhotovil rozpočet na stavbu v obnose 389.621 Kčs. Z toho Patronát dá 269.085 Kčs, veriaci 120.536 Kčs. Rozdelenie sumy od veriacich je toto:

  • Urbarialisti – viazané vklady: 76.744 Kčs
  • Ružencový spolok v Cigli: 3.658 Kčs
  • Capit. Idustr. Cig. Kostola: 15.000,-
  • Príspevky veriacich z Cigľa: 25.130

Na požiadavky veriacich mimo schváleného plánu previedol slávny Patronát nový strop a prehradový nosník nesúci strop na povale. Na tieto nepredvídané práce veriaci ciglianski znovu sosbierali potrebný obnos: 14.616,-. Keďže pod chórom bola tma, boly obloky predlžované, aby bolo vidnejšie, na murársku prácu sa veriaci zložili 1.000 Kčs. Pri kolaudácii dňa 22. novembra 1948 bolo ustálené, že všetky murárske, tesárske a remeselnícke práce podľa rozpočtu boli dobre a výborne prevádzané, a námietky nemá ani patrón ani farský úrad, ani cirkevná obec, poťažme predstavenstvo obce. Na požiadavku Pamiatkového úradu bola veža o 1,40 m zvýšená, ktorá práca bola tiež odborne prevedená. Ciglianski veriaci v oduševnenosti za svoj kostol na vlastné trova dali zhotoviť ešte aj nové kostolné lavice, za ktoré zložili do 20 tisíc Kčs a platili ešte aj drevom z urbárskeho lesa."

Poznámka: Napísal Vojtech (Adalbert) Felix (u nás pôsobil ako farár v rokoch 1946 – 1954). Narodil sa 19.09.1882 v Solnoku ; ord.: 03.07.1905.  umrel 07.01.1957, pochovaný v Krahuliach pri Kremnici

 
Katolícka škola v Cigli v roku 1937
Napísal Administrator   
10. 06. 2011

"Katolícka škola v Cigli vznikla v roku 1872 v obecnej budove (predtým chodili do sebedražskej). V rokoch 1929 – 1932 bol tuhý boj medzi školskou stolicou a obecným výborom, lebo obecný výbor nechcel zriadenie nutnej druhej triedy do svojho rozpočtu prijať. Detí bolo príliš mnoho na jedného učiteľa. 25. Januára 1933 obdržal udržovateľ školy tretie vládne napomenutie. Keďže sa náprava neurobila, pre odpor školskej stolice a obecného výboru, štát prevzal školu výnosom ministerstva školstva a národnej osvety zo dňa 17. Apríla 1937 číslo 48969/37-I/2 a zriadili v Cigli od začiatku školského roka 1937/38 trojtriednu štátnu školu. Znamená to úplný zánik r. kat. školy a tým aj koniec starosti o prípadné zaplnenie učiteľskej stanice. Je to smutno konštatovať. Vinu na tom nesie však nevšímavosť bývalých r. kat. školských stolíc, ktoré napomínaní tak školského referátu, ako aj cirk. vrchnosti nedbali. Doterajšia školská stolica snažila sa celý rok školu zachovať, uzniesla sa s dohovorom s obecným výborom 18. Marca 1937 o zriadení druhej triedy, ale už bolo neskoro."

Poznámka 1: Do sebedražskej Historie domus napísal v roku 1937 Viliam Weiss (kňaz v Sebedraží a Cigli v rokoch 1935 – 1941). Narodil sa 24.12.1908 vo Zvolene ; ordinovaný bol 23.12.1933 v Banskej Bystrici ; zomrel 04.11.2002 ; pochovaný je vo Valči.

Poznámka 2: Niekoľko snímok z katolíckej školy v Cigli v tridsiatych rokoch 20. storočia máme v jednej z našich galérií

 
Nové zvony z roku 1922 a 1927
Napísal Administrator   
10. 06. 2011

"Namiesto rekvirovaných zvonov, obec Sebedražie roku 1922 od firmy Adolf Hillera vdova a syn v Brne objednali si 2 zvony 78 kg a 40 kg ťažký v cene 7179 kor. Na ktorý obnos ruženský spolok dal 2000 kor. A ostatné z milodarov sa sosbieralo. Tieto zvony s povolením najdôst. p. Biskupa Mariana Blaha, dôst. pána Anton Miššuth dekan a farár prievidzský pri prítomnosti mnohých farníkov slávnostne posvätil roku 1922, 17. sept. A od tých čias zvony so svojím príjemným a zvučným hlasom slávu Božiu hlásajú, vivos vocant, mortuos plangunt, fulgara frangunt! Veriaci sebedražskí pre lepšiu harmóniu svojich zvonov v roku 1927 umienili si na miesto starého puknutého zvona tretí nový zvon zadovážiť. Objednali sme ho u firmy A. Hiller vdova a syn v Brne, ktorý ale sa nevydaril, lebo nemal čistý zvučný hlas a preto sme ho späť poslali firme, a na miesto neho u tejže firmy objednali sme väčší vo váhe 220 kg čistej zvonoviny s týmto nápisom „Živých volá, mŕtvych oplakáva a hromy rozbíja“. Ten sa vydaril, má čistý príjemný hlas. Koštuje s ustrojením 6300 Kčs a po odpočítaní starého zvona: 1075 Kč ostalo platiť 5360 Kčs." Matej Grígeľ 

 
Rekvirácia kostolných zvonov roku 1916
Napísal Administrator   
10. 06. 2011

Svetová vojna, ktorá trvala od roku 1914, 20. júla až do roku 1918, 28. októbra, ktorá mnoho tisíc a tisíc životov ľudských vyžiadala, neušetrila ani tie posvätné veci kostolné. Konečne prišiel rad – assentirka aj na zvony kostolné a na organy! Roku 1916 vyšiel rozkaz od vojenskej vrchnosti. Aby všetky zvony boli rekvirované, len jeden najmenší v každej farnosti bol zachovaný. Tak aj v našej farnosti 4 zvony boli rekvirované a síce v Sebedraží 2, jeden 31 kg a druhý 17 kg a v Cigli 2 – 47 a 13 kg. Za tieto zvony sa dostalo od vojenskej vrchnosti a síce za sebedražské 240 korún (4 koruny rátajúc za 1 kg) a za ciglanské 240 kor., ktoré peniaze sa hneď uložili u Sv. Kapituly v Banskej Bystrici a do válečnej pôžičky dali.

Do farskej kroniky napísal Matej Grígeľ, dlhoročný farár v Sebedraží a Cigli (1889 - 1935), narodil sa 27.04.1861 Hámre; ordinovaný bol.: 02.07.1884 ; umrel 24.04.1935, pochovaný je na cintoríne v Sebedraží

 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 3 4 5 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 41 - 50 z 50

Prvá písomná zmienka!

Strom roka 2016

Počasie v Cigli

© 2018 Občianske združenie Vrchvoda, Cigeľ
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.